NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN PHƯỜNG CỔ NHẾ 2